05.07. - 07.07.2019, Shanghai
ISPO Shanghai 2019
Visitor entrance at ISPO Shanghai 2017