07/05 - 07/07/2018, Shanghai
ISPO Shanghai 2018
Visitor entrance at ISPO Shanghai 2017