07/05 - 07/07/2019, Shanghai
ISPO Shanghai 2019
Visitor entrance at ISPO Shanghai 2017